Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Marc Frédéric Suter (1953-2017)

Nationalrat 1991 - 2003, Nationalrat 2007 - 2007 FDP.Die Liberalen Kanton Bern

Statistiken zum Nationalrat