Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

François Pointet (1969)

Nationalrat 2019 - 2023 Grünliberale Partei Kanton Waadt Mathématicien

Statistiken zum Nationalrat