Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Daniel Brélaz (1950)

Nationalrat 1979 - 1989, Nationalrat 2007 - 2011, Nationalrat 2015 - 2022 GRÜNE Schweiz Kanton Waadt Mathématicien, conseiller national

Statistiken zum Nationalrat