Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Kurt Fluri (1955)

Nationalrat 2003 - 2023 FDP.Die Liberalen Kanton Solothurn Stadtpräsident

Statistiken zum Nationalrat